Herfstnota Beuningen pakt goed uit

De Herfstnota van de gemeente Beuningen laat zwarte cijfers zien. Dat is te danken aan o.a. extra geld vanuit het Rijk en legesmeevallers. De Herfstnota wordt gebruikt om de raad bij te praten over de afwijkingen op de begroting 2018. Peildatum van de nota is 1 oktober 2018.

Wethouder Henk Plaizier, financiën: “Ik ben voorzichtig positief. Met de nadruk op voorzichtig. De Herfstnota schetst een verbeterd financieel beeld voor het begrotingsjaar 2018. We hebben minder uitgegeven dan we dachten nodig te hebben. En we hebben meer inkomsten in 2018 binnengehaald dan vooraf gedacht. Maar het gaat niet om structurele bedragen én het is nadrukkelijk een tussenstand. De jaarrekening 2018 geeft begin volgend jaar het definitieve beeld.”

De financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2018 komen per saldo neer op een plus van € 384.000. De grootste afwijkingen ten opzichte van de begroting:

 • Er wordt minder gebruik gemaakt van het zogeheten BUIG-budget. Beuningen ontvangt van het Rijk een gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en de Bbz 2004 (levensonderhoud startende ondernemers) en voor de inzet van loonkostensubsidie. Er komt meer geld binnen dan er wordt besteed.
 • De gemeente ontvangt in 2018 een nabetaling van het Rijk voor de instroom van statushouders in 2016 en 2017.
 • Werken met begeleiding, de arbeidsmatige dagbesteding, blijkt een grotere kostenpost van vooraf ingeschat. De vraag naar deze voorziening neemt toe.
 • Bij de Jeugdzorg zien we een afname van het gebruik van intramurale zorg. Intramurale zorg is zorg die cliënten krijgen als ze opgenomen zijn in een instelling. Ook hier ontvangt de gemeente meer geld van het Rijk dan wordt uitgeven.
 • De kosten voor de ambulante zorg aan jongeren zijn hoger dan voorzien. Ambulante zorg is zorg die niet in een instelling wordt verleend.
 • De kosten voor huishoudelijke hulp stijgen ten opzichte van wat er is begroot.
 • De kosten voor het aanvullend openbaar vervoer voor bijzondere groepen zijn veel hoger dan in de begroting is opgenomen.
 • In 2018 is Beuningen meer geld kwijt aan straatcoaches. Dat komt omdat er meer wordt gedaan aan de aanpak van jongerengroepen die overlast veroorzaken.
 • De inkomsten uit leges zijn hoger dan ingeschat.
 • De algemene uitkering – het geld dat de gemeente ontvangt van de Rijksoverheid uit het gemeentefonds – is hoger ten opzichte van de Meicirculaire. Het Rijk geeft op drie momenten in het jaar aan op welke manier het geld uit het gemeentefonds wordt verdeeld. Bij de Septembercirculaire zijn de effecten van de Miljoenennota meegenomen.
 • In de Kaderbrief 2019 is besloten om het spaarprogramma van de gemeente te herstellen naar het oorspronkelijk bedrag. Uit de eigen middelen gaat een bedrag naar dat spaarprogramma.

Besluitvorming gemeenteraad
De gemeenteraad vergadert op dinsdag 4 december over de Herfstnota. Na vaststelling van de nota gaat deze naar de provincie. De provincie heeft de wettelijke taak om financieel toezicht te houden.