Gebiedsraad belangrijk bij samenstellen locatieplan

In 2040 is de gemeente Beuningen energieneutraal. Binnen de gemeentegrenzen wordt vanaf dat moment net zoveel duurzame energie opgewekt als dat er gebruikt wordt. Om dat te bewerkstelligen, en inwoners en bedrijven enthousiast te maken, is begin 2017 de energievisie ‘Energiek Beuningen’ vastgesteld. De afgelopen maanden deelde maandelijks een betrokkene zijn kijk op deze energieneutrale toekomst. In deze aflevering blikt wethouder Piet de Klein terug op wat is bereikt én vooruit op wat er nog staat te gebeuren.

‘Als we kijken naar wat er in de afgelopen maanden bereikt is, dan denk ik dat we heel trots mogen zijn’, steekt De Klein van wal. ‘Waar we eind vorig jaar startten met oriënterende gesprekken met inwoners en ondernemers, over mogelijke locaties voor, en de verhouding tussen zonne- en windenergie, ligt er inmiddels een locatieplan met drie zon- en windvarianten. De Gebiedsraad heeft bij het opstellen daarvan een grote rol gespeeld.’

Locaties langs A73 en N322

In het locatieplan zoals die er nu ligt is de verhouding tussen de opwekking van wind- en zonne-energie vastgelegd en zijn passende locaties voor windturbines en zonnevelden geopperd. Als het gaat om windmolens, dan wijst men naar het gebied rondom knooppunt Ewijk, aan de zuidzijde van de A73 en N322. Als mogelijke locaties voor zonnevelden worden zowel de zuid- als noordzijde van deze wegen genoemd, alsook de oeverwallen en het gebied ten oosten van Weurt.

Windturbines XL

De Gebiedsraad heeft haar voorkeur uitgesproken voor vier of vijf grote windmolens, de XL variant van 160 meter (as)hoogte, om zo met een minimale hoeveelheid turbines het maximale rendement te genereren. ‘Dergelijke XL windmolens leveren per jaar 13 tot 15 miljoen kWh aan elektriciteit. Ervan uitgaande dat er vier turbines worden gerealiseerd, dan zouden deze per stuk 4.500 tot 5.000 huishoudens van stroom kunnen voorzien’, legt De Klein uit.

Start realisatie

De Beuningse wethouder hoopt dat er na de zomervakantie een definitief locatieplan ligt, waarover het college in oktober kan beslissen. ‘Praten is belangrijk, maar het wordt nu tijd om te handelen! Ik streef ernaar het plan in december in de gemeenteraad te presenteren, en we begin volgend jaar kunnen starten met de bestemmingsplanwijzigingen en het opmaken van een milieu effect rapportage. Op het moment dat de plannen definitief zijn, kan ook de energiecoöperatie EnergieVoorVier aan de slag. En met een beetje geluk kan dan in 2021 begonnen worden met de bouw van eerste windturbine.’

Waardering

De Klein heeft waardering voor de wijze waarop inwoners en ondernemers zich hebben ingezet om tot dit resultaat te komen. ‘De betrokkenheid en bewustwording op het gebied van energietransitie zijn flink gegroeid. Ik ben ervan overtuigd dat de manier waarop wij dit traject zijn aangegaan, en de inwoners het voortouw hebben gegeven, daaraan zeker heeft bijgedragen.’ Beuningen wordt inmiddels landelijk genoemd als één van de voorbeelden als het gaat om participatie van inwoners en ondernemers. ‘Een mooier compliment kun je je als gemeente betreft niet wensen’, besluit hij.

Meer informatie over het locatieplan, energiebesparende maatregelen, lokale initiatieven en energiecoöperatie EnergieVoorVier is te vinden op www.energiekbeuningen.nl.

Artikel Energiek Beuningen