Energiek Beuningen: Piet de Klein

In 2040 wil de gemeente Beuningen energieneutraal zijn. Binnen de gemeentegrenzen moet vanaf dat moment net zoveel duurzame energie worden opgewekt als dat er gebruikt wordt. Om dat te bewerkstelligen, en inwoners en bedrijven enthousiast te maken, is begin 2017 de energievisie ‘Energiek Beuningen’ vastgesteld. De komende tijd deelt maandelijks een betrokkene zijn kijk op deze energieneutrale toekomst. In deze aflevering vertelt wethouder Piet de Klein over de stand van zaken.

Logo van Energiek Beuningen en foto Piet de Klein

‘De jaarwisseling is voor mij een moment om terug te blikken en vooruit te kijken’, aldus Piet de Klein, verantwoordelijk wethouder voor Ruimte, water en energie. Onder zijn supervisie werd afgelopen jaar de energievisie ‘Energiek Beuningen’ gelanceerd. Sindsdien is het balletje gaan rollen. Inwoners en ondernemers werden geïnformeerd, de belangstellenden bereid gevonden mee te denken en de eerste ideeën voor een energieneutraal Beuningen geopperd. ‘Er zijn zelfs al enkele initiatieven van de grond gekomen’, aldus een tevreden wethouder.

Locatieplan

Tijdens de eerste serie bijeenkomsten, in oktober, werden mensen geïnformeerd over de energievisie. Daarnaast werden hun wensen, voorkeuren, twijfels en eventuele zorgen geïnventariseerd. Tijdens de tweede serie bijeenkomsten, in november, werd gekeken naar mogelijke locaties voor grootschalige opwekking: waar zouden windmolens geplaatst kunnen worden, wat zijn goede locaties voor een zonnepark, en hoe verhouden die twee zich tot elkaar.
De aanwezigen gingen in groepen aan de slag om, in spelvorm, tot een voorstel te komen. Het merendeel van de groepen is uitgegaan van het plaatsen van grotere windturbines, zodat er minder nodig zijn. Daarbij was een gelijke verdeling van wind- en zonne-energie een veel gekozen optie.

De resultaten van het energiespel zullen worden meegenomen in het op te stellen locatieplan.

Gebiedsraad

Een belangrijke rol in dit traject is weggelegd voor de Gebiedsraad, die binnenkort aan de slag gaat. Deze raad stelt de randvoorwaarden en een werkwijze op om te komen tot een goede locatiekeuze. Daarbij onderzoekt zij welke mogelijkheden er zijn om opbrengsten en eigenaarschap te delen met de omgeving, en brengt daarover advies uit. De Klein: ‘Inmiddels hebben zestien mensen zich aangemeld; een gemêleerd gezelschap dat een mooie afspiegeling vormt van inwoners en ondernemers. Belangstellenden zijn welkom om mee te denken en te doen.

Ook mensen die kritische kanttekeningen kunnen plaatsen bij de plannen worden uitgenodigd te reageren.’
Wat er binnenkort ook staat te gebeuren is de oprichting van de energiecoöperatie Energie voor Vier. ‘Wanneer dit rond is, kan begonnen worden met de verkoop van aandelen’, aldus de wethouder. ‘Ook hebben we plannen om komend jaar de Energie Estafette voor bedrijven weer op te starten.’

Optimistisch

Als de ontwikkelingen in dit tempo doorgaan, verwacht De Klein dat er eind dit jaar een plan ligt en dat de eerste bestemmingsplanwijziging voor windturbines is ingediend. Naar zijn idee krijgt ook de realisatie van het zonnepark Schoenaker zijn beslag. De Beuningse wethouder geeft toe erg optimistisch te zijn over het traject.

‘Maar het heeft uiteindelijk ook tijd nodig om plannen te maken, uit te werken, te toetsen en te realiseren. De manier waarop er momenteel stappen worden gemaakt bewonder ik. Mensen willen de vaart erin houden, en dat is een goede drijfveer om doelen te realiseren. Ik ben dan ook ontzettende benieuwd waar we eind 2018 staan.’

De website www.energiekbeuningen.nl is onlangs gelanceerd. Hier vinden inwoners, ondernemers en andere belangstellenden alle informatie omtrent de energievisie, energiebesparende maatregelen, grootschalige opwekking, lokale initiatieven en de op te richten energiecoöperatie.