Energiek Beuningen: Gebiedsraad aan het werk

Gebiedsraad aan het werk

In 2040 is de gemeente Beuningen energieneutraal. Binnen de gemeentegrenzen wordt vanaf dat moment net zoveel duurzame energie opgewekt als dat er gebruikt wordt. Om dat te bewerkstelligen, en inwoners en bedrijven enthousiast te maken, is begin 2017 de energievisie 'Energiek Beuningen' vastgesteld. De komende tijd deelt maandelijks een betrokkene zijn kijk op deze energieneutrale toekomst. In deze aflevering Guido van Loenen en Bart Kuijer, beiden betrokken bij de Gebiedsraad.

De Gebiedsraad maakt momenteel plannen voor de opwekking van zonne- en/of windenergie in Beuningen. Er wordt daarbij gekeken naar een juiste balans tussen zonneparken en windturbines en naar mogelijke locaties. Ook is er aandacht voor onder meer financiële participatie, overlast voor omwonenden en ecologische effecten.

Koploper

De raad bestaat uit inwoners uit de vier dorpen en het buitengebied, waar nodig wordt de raad aangevuld met specifieke expertise van bijvoorbeeld vertegenwoordigers van de energiecoöperatie en vertegenwoordigers van de wind- en zonwerkgroepen. Gebiedsregisseur Guido van Loenen is aangesteld als voorzitter. De afgelopen jaren heeft hij meerdere projecten op het gebied van energietransitie begeleid. Wat hem in Beuningen opvalt is de manier waarop het proces wordt aangepakt. 'Door inwoners het voortouw te laten nemen bij het ontwikkelen van een locatieplan komt het project écht van de grond. Er zijn maar weinig gemeenten die dat op deze zorgvuldige manier doen. Niet voor niets werd Beuningen tijdens het Jaarcongres van het Gelders Energieakkoord genoemd als koploper op het gebied van deze kentering.'

Scenario's

De taken van de Gebiedsraad zijn breed. Het uiteindelijke doel van de onderlinge gesprekken is te komen tot een advies met bij voorkeur één scenario voor locatiekeuze, burgerparticipatie, omgevingsfonds, compensatie en eigendom. 'Uit het energiespel dat tijdens de dorpsbijeenkomsten in oktober is gespeeld zijn zestien mogelijke oplossingen naar voren gekomen', vertelt Guido. 'Inmiddels hebben we dit aantal terug kunnen brengen tot zes scenario's. Maar, hoe minder scenario's, hoe pittiger de discussies', zegt hij lachend. Half mei worden inwoners tijdens een nieuwe serie informatiebijeenkomsten bijgepraat over de stand van zaken, en is er de mogelijkheid vragen te stellen en/of feedback te geven. Voor de zomer moet er een concreet plan liggen.

Adviseur Johan ter Schuur  is aangetrokken om de Gebiedsraad én de gemeente bij te staan met technische kennis inzake windturbines, zonnevelden, de financiële aspecten, de hinder van dergelijke maatregelen en de gevolgen voor de omgeving. Hij meent dat de kracht van de Gebiedsraad is dat mensen de drive hebben een bijdrage te leveren aan die energietransitie. Eén van die mensen is Bart Kuijer. 'Ik vind het mooi dat burgers op deze manier worden betrokken', vertelt hij desgevraagd. 'Persoonlijk vind ik de hele energietransitie een interessant onderwerp. Ook vanuit het principe: wat je verbruikt wek je zelf op. Binnen de Gebiedsraad zijn mensen met verschillende achtergronden en standpunten actief. De één zou het liefst zeven windturbines plaatsen, de ander geeft de voorkeur aan louter zonnepanelen. Zelf sta ik daar tussenin. Ik ben ervan overtuigd dat een mix nodig, zo niet onontkoombaar is. Daarbij vind ik het belangrijk dat er ook rekening gehouden wordt met de overlast voor dieren, zoals vogels en vleermuizen.'

Hoewel volgens Guido de vlag zeker nog niet uit kan, als het gaat om een energieneutrale samenleving, heeft hij er vertrouwen in dat het de Beuningers echt wel gaat lukken. 'De specifieke omstandigheden binnen deze gemeente, ten opzichte van andere plaatsen in Nederland, maken de slagingskans van het project groot. Zo zorgt de ARN in Weurt al voor 30 procent van de duurzame opwekking. Er hoeft dus nog 'slechts' in 70 procent te worden voorzien, wat gelijk staat aan zeven grote windmolens of 110 hectare zonnepanelen, of een combinatie van beide. Het relatief grote buitengebied van Beuningen biedt daartoe genoeg mogelijkheden.'

Meer informatie over Energiek Beuningen en de activiteiten van de gebiedsraad, zie www.energiekbeuningen.nl.

gebiedsraad