Vakantie en leerplicht

De voorjaarsvakantie is weer in zicht. Deze begint op maandag 27 februari en duurt tot en met vrijdag 3 maart.

Het komt vaak voor dat ouders eerder met vakantie willen vertrekken, of later van vakantie willen terugkomen. Regelmatig krijgen schoolhoofden de vraag of dit mag. Wij willen uw vakantiepret niet bederven, maar de Leerplichtwet is hier heel duidelijk in: hiervoor mag een schoolhoofd géén toestemming geven.

Sancties

Als blijkt dat een leerling niet op school is en het vermoeden bestaat dat er sprake is van ‘luxe vakantie verzuim’ dan moet het hoofd van de school dit melden aan de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar stelt dan een onderzoek in. Als blijkt dat er ongeoorloofd verzuimd is van school, dan zal de leerplichtambtenaar passende maatregelen treffen. Er kan dan een proces-verbaal opgemaakt worden.

Informatie

Meer informatie over de Leerplichtwet staat in de folder ‘Naar school’. Deze folder kunt downloaden via de website van Beuningen www.beuningen.nl. U kunt ook contact opnemen met het hoofd van de school, of met de gemeente Beuningen, telefoon 14 024.