Programmabegroting 2018

De gemeenteraad van Beuningen behandelt op dinsdag 31 oktober 2017 de programmabegroting 2018-2021.

De programmabegroting 2018-2021 laat een sluitend begrotingsresultaat zien, zonder dat dit is gebaseerd op ingrijpende bezuinigingstaakstellingen of forse ombuigingen. In het meerjarenperspectief is de begroting ruim sluitend. In de afgelopen jaren is het de gemeente gelukt om de fors negatieve totale reservepositie grotendeels weg te werken. Aan het eind van het jaar 2017 gaat  de totale reservepositie weer richting 0. Het grondbedrijf van de gemeente heeft nog wel een forse negatieve reserve, maar hier staat de positieve algemene reserve tegenover. Op basis van een spaarplan zal deze negatieve reserve grondbedrijf, inclusief de tekorten die ontstaan zijn door de zandwinning Beuningse Plas, in 2022 zijn weggewerkt.

Nieuw beleid

Bij begrotingen in de afgelopen jaren was vaak geen of weinig ruimte voor nieuw beleid door de bezuinigingen die moesten worden doorgevoerd. De gemeente Beuningen is trots dat in de programmabegroting 2018-2021 wel weer een ruime hoeveelheid nieuw beleid is opgenomen. Zo stellen we bijvoorbeeld voor om extra geld uit te trekken voor het groen, om een nieuw gebouw te bouwen voor de school de Dromedaris, en om geld beschikbaar te stellen voor de verdere ontwikkeling van het sociaal team.

Woonlasten

Voorgesteld wordt om, net als in 2016 en 2017, de OZB met 1,5 % (ongeveer het inflatiepercentage) te verhogen. De rioolheffing neemt in 2018 af met € 11,-. Dit betekent voor een meerpersoonshuishouden dat de woonlasten in 2018  dalen met 0,6% ten opzichte van 2017. Hierbij is uitgegaan van een gelijkblijvende afvalstoffenheffing. Hoe hoog de afvalstoffenheffing in 2018 wordt, is pas in december duidelijk. Nog niet alle financiële gevolgen van het nieuwe systeem van omgekeerd inzamelen waren bij het opstellen van de begroting bekend.

Decentralisaties Sociaal Domein

Alle gemeenten hebben vanaf 2015 extra taken vanuit het rijk gekregen rondom de Jeugdzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning. De gemeente Beuningen ontvangt voor de uitvoering van deze taken extra financiële middelen vanuit het rijk. Deze financiële bijdrage wordt in de komende jaren verder afgebouwd, terwijl de kosten ongeveer gelijk blijven. Dit betekent dat de gemeente de taken binnen het sociaal domein vanaf 2018 ook op andere manieren dan via de bijdrage van het rijk gaat financieren.

Uitgaven 2018

De gemeente Beuningen verwacht in 2018 in totaal € 58,385 miljoen uit te geven. Dit verwachten we als volgt te verdelen over de verschillende programma’s:

Diagram met uitgaven begroting

Inkomsten 2018

De gemeente Beuningen verwacht in 2018 in totaal € 58,515 miljoen uit te geven. Het positieve begrotingsresultaat is € 130.000,-. Dit verwachten we als volgt te verdelen over de verschillende programma’s:

Diagram met inkomsten begroting

De algemene uitkering die de gemeente ontvangt van het rijk valt binnen het programma bestuur en algemene ondersteuning. De verdere verdeling binnen de programma’s geven we weer  in de complete programmabegroting 2018-2021 op de website van de gemeente Beuningen. De begroting staat op de website na het vaststellen van de begroting door de gemeenteraad.