Taakstellingen huisvesting en opvang vluchtelingen in gemeente Beuningen bekend

Gemeente Beuningen heeft vanuit het Rijk, net als alle andere gemeenten, drie opgaven met betrekking tot opvang.

Dat betreft de opvang van ontheemden uit Oekraïne, de huisvesting van statushouders en de opvang van asielzoekers. Deze opgaven zijn onderling niet inwisselbaar. 

Ruim 200 ontheemden uit Oekraïne maken al zo’n 1,5 jaar deel uit van onze Beuningse gemeenschap. Ook is onze gemeenschap de afgelopen jaren verrijkt met meerdere inwoners met diverse culturele achtergronden. We zijn blij dat wij ook deze mensen een veilig nieuw thuis kunnen bieden. Helaas is een veilig thuis niet voor iedereen vanzelfsprekend en is de nood in opvang van mensen die op de vlucht zijn hoog. Aan ons de taak om hierin ook ons steentje bij te dragen.
 

Onze opgaven

 1. Opvang ontheemden uit Oekraïne
  Onze taakstelling voor opvang ontheemden uit Oekraïne is 160 personen. Er zijn op de opvanglocatie Asdonck in Beuningen maximaal 230 plekken beschikbaar. Daarvan zijn er over het algemeen ruim 200 bezet. Deze opvang verloopt erg positief. Omdat de locatie voor ongeveer 5 jaar beschikbaar is, is gestart met een transitieplan om de doorstroom na deze periode voor te bereiden.
   
 2. Huisvesting statushouders en alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’ers) met status
  • Taakstelling statushouders
   Onze taakstelling voor huisvesting van statushouders is in de eerste helft van dit jaar 28 personen. We hebben nog een achterstand uit 2023 van 8 personen. Dat betekent dat we in onze gemeente voor 1 juli voor 36 statushouders huisvesting moeten vinden. 
   De verwachting is dat de taakstelling voor de tweede helft van dit jaar iets hoger dan dit aantal uitvalt. Naast de uitdaging van het vinden van woningen voor deze mensen, hebben we ook te maken met de gevolgen van achterstanden bij de IND.
    
  • Taakstelling AMV’ers met status (verblijfsvergunning)
   We hebben ook een specifieke taakstelling voor AMV’ers (alleenstaande minderjarige vreemdelingen) oftewel kinderen en jongeren die alleen naar Nederland zijn gekomen. Onze taakstelling voor deze groep is 6 personen in 2024 en is 7 personen in 2025.
   De huisvesting van AMV’ers telt mee in de eerdergenoemde taakstelling om 36 statushouders te huisvesten voor 1 juli van dit jaar. We hebben in januari 6 statushouders gehuisvest. 
    
 3. Opvang van asielzoekers
  Op 1 februari jl. trad de Wet “gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen” (Spreidingswet) in werking. Daarmee hebben wij, net als alle gemeenten, de taak om opvangplekken voor asielzoekers te realiseren.
 
Na vaststelling van deze wet ontvingen we de nieuwe taakstelling voor de komende twee jaar. Deze is 160 personen. Dit aantal is hoger dan de taakstelling die we eerdere ontvingen. Reden hiervoor is dat de nieuwe aantallen zijn gebaseerd op de grotere verwachte behoefte aan opvangplekken in Nederland. Voor alle gemeenten is een herberekening gemaakt op basis van de zogenoemde SES-WOA-score. De SES-score is gebaseerd op Welvaart, Opleiding en Arbeid (WOA). 
 
Op dit moment is er nog geen asielopvang in onze gemeente. Binnen de subregio Rijk van Nijmegen biedt een aantal buurgemeenten al enige tijd asielopvang of gaat dat doen. Gezamenlijk doen wij ons best om asielopvang te realiseren in alle gemeenten.
 

Samenvattend

  Ontheemden Oekraïne Huisvesting Statushouders Asielopvang
Taakstelling 160 personen 36 personen (eerste helft 2024)
Dit is inclusief taakstelling Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV'ers) met status van 6 personen
160 personen
Realisatie 200 personen 6 personen 0 personen

 

Afstemming binnen subregio Rijk van Nijmegen

Binnen het Rijk van Nijmegen vindt afstemming en samenwerking over huisvesting en opvang van vluchtelingen plaats. In de komende periode worden bestaande asielopvang en initiatieven die in ontwikkeling zijn, besproken met het oog op de opgave voor asielopvang binnen het Rijk van Nijmegen. Aan de Provinciale Regietafel (PRT) moet worden doorgegeven wat de realisatie van de taakstelling voor het Rijk van Nijmegen wordt. Alle gemeenten hebben een verantwoordelijkheid om aan deze gezamenlijke opgave te werken. Daarmee ook wij, gemeente Beuningen.
 
Voor 1 november 2024 moet de Provinciale Regietafel bij de staatssecretaris aangeven welke gemeenten hoeveel plekken gaan realiseren. De staatssecretaris oordeelt of er op basis hiervan voldoende opvangplekken beschikbaar komen. Als dit niet het geval is, dan kan de staatssecretaris gemeenten aanwijzen om de nog benodigde plekken te realiseren. Dit is het zogenoemde Verdeelbesluit.
 

Onze aanpak

Naast het maken van een transitieplan voor de doorstroom van vluchtelingen uit Oekraïne zijn wij ook aan de slag met het verkennen van mogelijkheden voor asielopvang en opvang van AMV’ers. Dit doen we in samenwerking met het COA en het Nidos. Zodra plannen concreter worden, betrekken en informeren wij de gemeenteraad, inwoners en andere betrokkenen via verschillende communicatiekanalen.
 

Veelgestelde vragen en antwoorden over opvang van vluchtelingen

Vluchtelingen, asielzoekers, statushouders, AMV’ers, azc, wat is wat?
 • Vluchtelingen zijn mensen die door oorlog of om andere redenen (zoals vervolging om hun godsdienst, seksuele voorkeur of politieke overtuiging) vrezen voor hun leven in hun thuisland. Vluchtelingen die asiel aanvragen heten asielzoekers. Zij worden tijdens de behandeling van hun asielaanvraag opgevangen in asielzoekerscentra (azc’s). De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) behandelt asielaanvragen. 
 • Een specifieke groep vluchtelingen zijn de alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’ers). Dit zijn vluchtelingen jonger dan 18 jaar die zonder ouders of verzorgers naar Nederland gekomen zijn. 
 • Zodra asielzoekers een verblijfstatus krijgen in Nederland, noemen we ze statushouders. Vanaf dat moment hebben ze ook recht op een woning in Nederland
Om iedereen die in Nederland asiel aanvraagt op te kunnen vangen, zijn extra (nood)opvanglocaties nodig. Op dit moment heeft 85% van de asielzoekers die in de asielopvang komen kans op een verblijfsvergunning. Meer informatie leest u op de website van het COA
 
Hoe verloopt een asielprocedure?

Bekijk het antwoord op deze vraag in het filmpje op de website van het COA

Kiest het college voor medewerking aan vluchtelingenopvang?

We worden in heel Europa geconfronteerd met grote stromen vluchtelingen. Van alle gemeenten wordt verwacht dat ze een aandeel in het opvangen van deze vluchtelingen leveren. Het gemeentebestuur ziet het als haar verantwoordelijkheid om ook een bijdrage te leveren aan het oplossen van de vluchtelingenproblematiek.  

Wordt het college voor medewerking aan vluchtelingenopvang gedwongen door de Spreidingswet?

Nee, dat is niet het geval. Elke gemeente in Nederland heeft een opgave. Net als alle andere gemeenten nemen wij onze verantwoordelijkheid

Welke opgaven heeft gemeente Beuningen als het gaat om opvang?

Wij hebben vanuit het Rijk, net als alle andere gemeenten, drie opgaven met betrekking tot opvang. Dat betreft de opvang van ontheemden uit Oekraïne, huisvesting van statushouders en opvang van asielzoekers. Deze opgaven (taakstellingen) zijn onderling niet inwisselbaar. Onze gemeente heeft de taakstelling om 160 asielzoekers op te vangen.

Begin februari 2024 zien onze opgaven er als volgt uit:

  Ontheemden Oekraïne Huisvesting Statushouders Asielopvang
Taakstelling 160 personen 36 personen (eerste helft 2024)
Dit is inclusief taakstelling Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV'ers) met status van 6 personen
160 personen
Realisatie 200 personen 6 personen 0 personen
We vangen in onze gemeente ook al ontheemden uit Oekraïne op. Doen we als gemeente dan al niet genoeg?

Zoals gezegd hebben we als gemeente drie opgaven vanuit het Rijk. Dat betekent dat we naast mensen uit Oekraïne ook vluchtelingen uit andere landen op moeten vangen. Daarnaast hebben we ook een opgave om vluchtelingen die een status hebben, en dus in Nederland mogen blijven, van een huis te voorzien. Wat betreft de opvang van ontheemden uit Oekraïne voldoen we aan onze opgave. Op het gebied van het opvangen van vluchtelingen doen we nog niets. 

Welke mensen gaan we opvangen in onze gemeente?

Op dit moment (februari 2024) verkennen wij mogelijkheden voor asielopvang en opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’ers). Dit doen we in samenwerking met het COA en het Nidos (voogdij instelling die AMV’ers begeleidt). 

Wie bepaalt welke vluchtelingen er naar onze gemeente komen?

Dat bepaalt het COA. Uiteraard wordt er wel gekeken naar wat op welke locatie passend is.

Komen er ook ‘veilige landers’?

Wij weten op dit moment (februari 2024) niet welke groep mensen en hoeveel mensen we gaan opvangen. Daarvoor verkennen we samen met het COA de mogelijkheden

Vanaf wanneer gaan we vluchtelingen opvangen in onze gemeente?

Op dit moment (februari 2024) verkennen wij de mogelijkheden voor asielopvang en opvang van AMV’ers (alleenstaande minderjarige vreemdelingen). Dit doen we in samenwerking met het COA en het Nidos. Welke groep mensen en hoeveel mensen we gaan opvangen, is nog niet bekend. Er wordt eerst een verkenning gedaan naar mogelijk geschikte locaties. Zodra er meer concreet wordt, informeren wij u daarover.

Hoeveel vluchtelingen gaan we opvangen in onze gemeente?

Op dit moment (februari 2024) verkennen wij mogelijkheden voor asielopvang en opvang van AMV’ers (alleenstaande minderjarige vreemdelingen). Dit doen we in samenwerking met het COA en het Nidos. Welke groep mensen en hoeveel mensen we gaan opvangen, is niet bekend.

De opgave die we in februari 2024 vanuit het Rijk hebben gekregen is:

  Ontheemden Oekraïne Huisvesting Statushouders Asielopvang
Taakstelling 160 personen 36 personen (eerste helft 2024)
Dit is inclusief taakstelling Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV'ers) met status van 6 personen
160 personen
Realisatie 200 personen 6 personen 0 personen
Hoe lang gaan we deze vluchtelingen opvangen?

Op dit moment (februari 2024) verkennen wij mogelijkheden voor asielopvang en opvang van AMV’ers (alleenstaande minderjarige vreemdelingen). Dit doen we in samenwerking met het COA en het Nidos. Daarom is er nu nog geen duidelijkheid over hoe lang opvang nodig is.

Waarom heeft de gemeente al niet eerder vluchtelingen opgevangen?

Toen in de zomer van 2022 de nood heel hoog was in Ter Apel hebben we tijdelijk ook asielzoekers opgevangen in de crisisnoodopvanglocatie Tinnegieter. Omdat wij vanaf het voorjaar van 2022 gemiddeld ruim 200 mensen uit Oekraïne opvangen, eerst in de crisisnoodopvang Tinnegieter en vanaf de zomer van 2022 op het Asdonck-terrein, is daar veel aandacht en energie naartoe gegaan.  

Wat doen andere gemeenten?

Net als onze gemeente, hebben alle gemeenten in Nederland een opgave om vluchtelingen op te vangen. Als gevolg daarvan is in talloze plaatsen al opvang gerealiseerd of wordt deze voorbereid. Daarmee proberen we samen de druk op bijvoorbeeld het centrum in Ter Apel te verlagen en gaan we voor een eerlijke spreiding over ons hele land.

Levert de mogelijke komst van vluchtelingen de gemeente geld op? Of kost het de gemeente juist veel geld? 

Wij willen wil graag een bijdrage leveren aan het oplossen van de vluchtelingenproblematiek. Hierin nemen we onze verantwoordelijk. Het COA financiert de opvang en de dagelijkse gang van zaken. De gemeente ontvangt een vergoeding per vluchteling. Bijvoorbeeld om onderwijs te regelen voor de kinderen van asielzoekers en AMV’ers. Dit is voldoende om de kosten van de gemeente te dekken.