Begroting Beuningen 2024

De gemeenteraad stelde op dinsdag 7 november tijdens de Begrotingsraad de begroting voor 2024 vast.

We hebben aandacht voor grote onderwerpen als woningbouwontwikkeling, het betaalbaar houden van de zorg, het op peil houden en verbeteren van de leefbaarheid in alle kernen en ons maatschappelijk vastgoed (zoals de Lèghe Polder). 
Jaarlijks besteden we meer dan de helft van de inkomsten aan zorg voor elkaar, zoals jeugdzorg, bijstandsuitkeringen en maatschappelijke ondersteuning. We investeren in de huisvesting van onze scholen, waarbij we rekening houden met de woningbouwontwikkelingen. In het kader van onze speerpunten ‘verbinding en betrokkenheid’ kijken we ook naar hoe we elkaar nog fijner kunnen ontmoeten, sporten en bewegen. 

In het kader van ‘mooi plekje’ investeren we in verduurzaming van de leefomgeving: de kwaliteit van de groene omgeving en in de wijken. Daarbij heeft ook veiligheid onze aandacht. We zorgen voor meer zichtbaarheid op straat en in het centrum. Ook komend jaar zetten we in op woningbouw en daar hebben we u bij nodig. Vanuit het algemeen belang, om woningbouw mogelijk te maken, zeggen we dan ook op z’n Beunings: “niet mauwen, maar bouwen.”
Net als alle andere gemeenten hebben we te maken met prijsstijgingen, langere wachttijden door krapte op de arbeidsmarkt en verschillende (inter)nationale ontwikkelingen. Dat levert wel uitdagingen op om het huishoudboekje ook op de lange termijn sluitend te houden.

Alwin Steeg
Wethouder Financiën

Begroting 2024

Uitleg infographic

Elk jaar stellen we als gemeente een begroting op. Hierin staat wat de gemeente Beuningen komend jaar wil bereiken en wat dat gaat kosten. In de raadsvergadering van 7 november stelde de gemeenteraad de begroting 2024 vast.

Waar komt het geld vandaan?

Het grootste deel van onze inkomsten ontvangen we van het Rijk, € 47,8 miljoen. Een belangrijk deel daarvan komt uit het gemeentefonds.

Daarnaast ontvangt Beuningen € 13,7 miljoen aan lokale heffingen, zoals de OZB en de riool- en afvalstoffenheffing.

Ook krijgen we € 22,5 miljoen. aan inkomsten van onder andere lokale belastingen (toeristen-/forenzenbelasting, reclamebelastingen), legesopbrengsten en specifieke uitkeringen. Denk hierbij aan middelen voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, voor sport, voor het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en subsidies vanuit provincie Gelderland. 

Waar besteedt de gemeente het geld aan?

In 2024 geven we iets meer dan de helft uit aan maatschappelijke ondersteuning (Wmo), werk en inkomen, Jeugdzorg en welzijn en educatie.

Onder ‘Duurzame omgeving’ vallen kosten als wegenonderhoud, warmtetransitie, groenonderhoud, milieuhandhaving, kortom alles wat bijdraagt aan een leefbare omgeving. Hieraan geven we € 13,6 mln. uit.

We geven € 18,7 miljoen uit aan bestuur en dienstverlening. Hieronder vallen onder meer kosten voor bedrijfsvoering, zoals dienstverlening, ICT, administratie, personeelszaken. Aan openbare orde en veiligheid besteden we € 3,4 miljoen.