Uitslagen verkeersonderzoek Wilhelminalaan x Burgemeester van Suchtelenstraat in Beuningen

Op verzoek van de gemeenteraad liet het college van B&W aan het begin van dit jaar een onderzoek uitvoeren naar de verkeersveiligheid op de kruising Wilhelminalaan x Burgemeester van Suchtelenstraat in Beuningen.

Over deze kruising ontving het college in het najaar van 2022 namelijk diverse meldingen van inwoners, een bewonerspetitie en raadsvragen. 
Ons college neemt de zorgen van haar inwoners en raadsleden serieus. Daarom liet zij de betreffende verkeerssituatie door een onafhankelijk verkeersadviesbureau onderzoeken. De resultaten van dit onderzoek zijn inmiddels bekend. De gehele rapportage is terug te lezen.
De belangrijkste conclusie is dat de verkeerssituatie op deze kruising niet onveiliger is dan bij een vergelijkbare kruising. Ondanks deze conclusie worden er nog dit jaar verschillende acties ondernomen om de verkeerssituatie verder te optimaliseren. 
 

Gedegen onderzoek verkeersveiligheid

Het verkeersadviesbureau (DTV Consultants) deed de afgelopen maanden een uitgebreid onderzoek. Zo werd er gekeken naar de weginrichting, de positie van het fietspad in het fietsnetwerk, de gemiddelde hoeveelheid verkeer (op het fietspad en de rijbaan), de snelheid van gemotoriseerd verkeer, ongevallendata van de afgelopen jaren, het gedrag van weggebruikers op de kruising en (bijna-)ongevallen in een representatieve periode (door camera-observaties).
 

Resultaten

Het adviesbureau concludeert dat alle benodigde signalering en zelfs nog méér aanwezig is (denk aan borden, verlichting, markering, sensoren). Het is niet nodig om méér maatregelen te treffen.
 
De weginrichting voldoet grotendeels aan de landelijke inrichtingseisen. Wel ligt het voetpad op vergelijkbare kruisingen vaak verhoogd ten opzichte van het fietspad. Verder is de markering van de betreffende kruising en ook de bestrating aan onderhoud toe.
 
De zichtbaarheid voor zowel mensen op de fietsroute als vanaf de Wilhelminalaan, is op sommige plekken beperkt. Dit komt door beplanting, geparkeerde auto’s en een trafohuisje.
 
De voorrangssituatie lijkt niet voor alle weggebruikers duidelijk. Verkeer dat vanaf de Wilhelminalaan linksaf slaat, neemt vaak voorrang op rechtdoor gaand gemotoriseerd verkeer. Deze onduidelijke situatie ontstaat door de beperkte afstand tussen het fietspad op de Wilhelminalaan en de rijbaan voor gemotoriseerd verkeer. Het adviesbureau geeft aan dat verkeer op de Wilhelminalaan goed anticipeert op afslaande fietsers.
 
De snelheid van gemotoriseerd verkeer ligt ter hoogte van de oversteek laag. Dit verkeer vertraagt vóór de drempel, en rijdt vaak stapvoets over de kruising heen. In de spits ligt de snelheid lager door drukte; er vormt zich dan een wachtrij. De meeste fietsers steken over in de ochtend. Voor gemotoriseerd verkeer ligt de piek in de avondspits.
 
Tijdens de cameraobservatie (één week 24/7) vonden er geen ongevallen plaats. Wel zijn er enkele opvallendheden waargenomen:
  • Het niet verlenen van voorrang door gemotoriseerd verkeer, vooral wanneer het druk is en er weinig afstand tussen de fietsers is. 
  • Verder werd geconstateerd dat fietsers de bocht afsnijden door via het zebrapad te fietsen. 
  • Ook liepen enkele mensen over het fietspad in plaats van over het trottoir. 
  • Soms gaan de wegdeklichten aan als een fietser afslaat (en dus niet de Wilhelminalaan kruist) of gaan de lichten niet aan, wanneer een fietser vanaf de Wilhelminalaan linksaf slaat (en dus geen voorrang heeft, maar wel het andere verkeer kruist). 
Geen van deze situaties leidden echter tot conflicten. Fietsers stopten over het algemeen ruim voor de rijbaan, of gemotoriseerd verkeer remde tijdig af om kruisend langzaam verkeer voor te laten gaan.
 

Aanpassingen

Het adviesbureau doet aanbevelingen om de verkeersituatie verder te optimaliseren. Het college neemt een aantal van deze aanbevelingen direct over. Zo wordt de komende maanden onderhoud gepleegd (markering, wegdeklichten), wordt de locatie van een aanwezige vuilcontainer aangepast en wordt ook het groen op gemeentegrond (na het broedseizoen) gesnoeid om de zichtbaarheid en het zicht te verbeteren. 
Voor enkele andere aanbevelingen moet nog het een en ander nader worden uitgezocht zoals de mogelijkheid om het voetpad te verhogen. Deze zomer verwacht het college hier meer duidelijkheid over te hebben.