Groene Mantel rond Nijmegen

Gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen en Wijchen pakken samen natuurontwikkeling aan.

Landschap, natuur en recreatie houden niet op bij de grenzen van een gemeente. Daarom willen we samen met de gemeenten Berg en Dal, Druten, Heumen en Wijchen een groene mantel rond Nijmegen maken door verbindingen te maken tussen de groene zones. Redenen om nu met deze natuurontwikkeling aan de slag te gaan is om de biodiversiteit te verbeteren. Daarnaast is er steeds meer behoefte aan recreatiemogelijkheden, onder andere door de bouw van nieuwe woningen.

In het buitengebied willen we samen een groene mantel creëren met 10% aan groenblauwe dooradering. Het plan is om dit samen met geïnteresseerde boeren en andere terreineigenaren te doen op basis van langdurige beheersovereenkomsten. Het gaat om het beheer van, vooral nieuwe, landschapselementen op agrarische percelen. Landschapselementen zijn bijvoorbeeld heggen, bosjes, sloten, poelen, bermen en wandelpaden. Verder willen we als gemeenten de bestaande landschapselementen verbeteren. Deze zijn in beheer van verschillende partijen, waaronder gemeenten, waterschap, Staatsbosbeheer en particulieren. In de Ooijpolder is deze aanpak al zeer succesvol gebleken en heeft het ook geleid tot een flinke toename van de biodiversiteit.

Subsidieverzoek ingediend

We hebben als 5 gemeenten voor het project een subsidieverzoek van 14 miljoen euro ingediend bij de provincie Gelderland. Om het subsidieverzoek meer kans te geven, zochten we aansluiting bij de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij voeren het project Living Lab Ooijpolder-Groesbeek uit. In dit project wordt gekeken of niet alleen de randen van de percelen, maar ook de percelen zelf natuurvriendelijker kunnen worden beheerd. Er liggen mogelijkheden om dit over de regio uit te rollen.

Hoe gaan we als gemeenten nu verder?

Deze plannen zijn het begin. Een concrete uitwerking van het project, organiseren van financiering, afstemming met belanghebbenden en voorbereiden van de uitvoering zijn de volgende stappen. Daarnaast is het wachten op een besluit van de provincie over het subsidieverzoek.