Online informatieavond over de Regionale Energie Strategie (RES)

In de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen werken zestien gemeenten, de provincie Gelderland, drie waterschappen en netbeheerder Liander samen aan duurzame energie met een Regionale Energie Strategie (RES). Gemeente Beuningen is een van de zestien deelnemende gemeenten.
In de RES staat hoe we in onze regio van fossiele energie overschakelen op duurzame elektriciteit en duurzame warmte. Ook staat in de RES welke infrastructuur en opslag daarvoor nodig zijn.
Tijdens een online informatieavond op 3 november wordt uitgelegd wat de RES is, welke keuzes zijn gemaakt en is er ruimte voor vragen.

In de RES 1.0 is afgesproken om in 2030 in onze regio 1,62 TWh duurzame elektriciteit op te wekken.  
 
De volgende stap is het realiseren van de afspraken uit de RES 1.0 en het vertalen van de RES naar omgevingsbeleid. Hiervoor is verder onderzoek nodig: een milieueffectrapportage (planMER). Dit onderzoek laat zien welke positieve en/of nadelige milieueffecten plaatsvinden wanneer de beoogde duurzame opwek uit het RES 1.0 wordt gerealiseerd.

De milieueffectenrapportage (planMER) geeft vanuit milieuaspecten inzicht in gebieden die geschikt zijn, geschikt te maken zijn of ongeschikt zijn voor de ontwikkeling van duurzame energie. Een planMER verschilt van een projectMER. Waar een projectMER milieueffecten onderzoekt op detail- en projectniveau, onderzoekt een planMER milieueffecten op hoofdlijnen. In dit geval gaat het om een onderzoek op regioniveau. Het startpunt van dit onderzoek is de RES 1.0.
 
Het resultaat van het onderzoek komt in een rapport, de milieueffectenrapportage (planMER). Dit rapport is geen besluit. Het is aan de bestuurders, van colleges en gemeenteraden, om af te wegen wat zij met de uitkomsten van dit onderzoek gaan doen in de besluiten die zij nemen. Met de uitkomsten van het onderzoek kunnen zij de RES 1.0 aanscherpen en verrijken richting de RES 2.0. Daarmee zorgen we voor nieuwe energie van, voor en door de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen!

Het MER-proces

Om tot een milieueffectenrapportage te komen doorlopen we twee fasen:  
Fase 1: Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)  
Fase 2: Milieueffectenrapportage (PlanMER). 
 
Momenteel bevinden we ons in fase 1: de NRD. Om te bepalen wat en tot welk niveau we gaan onderzoeken in het milieueffectenrapport stellen we eerst een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) op. Zoals de naam al aangeeft, bepaalt deze notitie de reikwijdte en het detailniveau van het milieueffectenrapport. Het beantwoordt de vraag: welke milieueffecten gaan we onderzoeken, voor welke mogelijke energietechnieken en hoe gaan we dit doen? 

Online informatieavond

Graag informeert de Groene Metropoolregio u over wat er in de concept NRD staat. Daarom is er op 3 november vanaf 19.30 uur een regionale online informatieavond. Tijdens deze online informatieavond wordt uitgelegd wat de RES is, welke keuzes zijn gemaakt in de concept NRD en is er ruimte voor vragen. Aanmelden voor deze avond is noodzakelijk.