Investeren in de Beuningse samenleving - Begroting 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beuningen, biedt de gemeenteraad een ambitieuze en sluitende begroting voor 2023 aan. De plannen en ambities voor de gemeente zijn groot.

De belangrijkste onderwerpen zijn: woningbouw, het betaalbaar houden van de zorg en de leefbaarheid van de kernen. 
Verder wordt er onderzoek gedaan naar maatschappelijk vastgoed (zoals de Lèghe Polder, scholen en het gemeentehuis) zodat er goede keuzes gemaakt kunnen worden gemaakt over renovatie en nieuwbouw, aangepast aan de wensen van de gebruiker. Om de ambities te kunnen waarmaken, zet de gemeente geld opzij. 

Het is een ingewikkelde tijd. De vele crises zorgen voor onzekerheid voor inwoners en ondernemers. Er wordt daarom geld vrijgemaakt in de vorm van een stroppenpot. Zo kan er, als dat nodig is, ondersteuning geboden worden aan inwoners, ondernemers en het verenigingsleven. 
Daarnaast verhoogt het college de grens van de minimaregelingen naar 120% van de bijstandsnorm en wordt er in januari 2023 gestart met de Klavervierpas. Er worden flexwoningen gebouwd en er komt een verkenning naar een warmtenet voor Beuningen. Met het Groenbeleidsplan zet het college nog meer in op klimaatadaptatie en biodiversiteit.

Vanaf 2026 ontvangen gemeenten structureel minder geld vanuit de Rijksoverheid, het zogenaamde gemeentefonds. Daarom moet ook de gemeente Beuningen keuzes maken, toekomstgericht handelen en slim omgaan met geld en personele capaciteit. 
Hierbij blijven de drie kernwaarden van de gemeente leidend in alles wat gedaan wordt: verbinding, betrokkenheid en mooi plekje.

Alwin Steeg, wethouder Financiën:
“We zijn erin geslaagd om, ondanks de meerdere crises die ook ons als gemeente financieel hard raken, een begroting aan te bieden waarin ruimte is voor nieuwe ontwikkelingen en te sparen voor toekomstige investeringen. Dit doen we zonder de rekening hiervan een-op-een aan onze inwoners en ondernemers door te belasten.”

Inzien begroting en vervolg

De begroting wordt digitaal aangeboden en is te raadplegen via de website https://beuningen.begroting-2023.nl
Op 8 november staat de begroting op de agenda van de gemeenteraad. Deze vergadering is online te volgen via www.beuningen.bestuurlijkeinformatie.nl/vergaderingen.