Plan voor 44 woningen in De Heuve in Beuningen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beuningen staat positief tegenover woningbouw in het binnengebied van De Krommehoekstraat, de Augustuslaan en de Wilhelminalaan. Het college geeft de ontwikkelaar wel kaders mee waarbinnen de woningbouw moet worden gerealiseerd. De gemeente vraagt bovendien aan de ontwikkelaar om afspraken te maken over de participatie van omwonenden en belanghebbenden

In februari 2018 sprak de gemeenteraad zich in een motie uit voor planmatige woningbouw in het binnenterrein aan de Krommehoekstraat. In 2019 diende INVENIAM plan & gebiedsontwikkeling uit Oss een principeverzoek in voor bouw van 44 grondgebonden woningen op het terrein. Na een beoordeling van de plannen geeft de gemeente nu kaders mee voor de planmatige ontwikkeling van het gebied.

Plan met 44 woningen aanpassen

Het college heeft de ontwikkelaar van het gebied kaders meegegeven, waarin gevraagd wordt het plan aan te passen op in ieder geval de volgende punten:

 1. Sluit aan op het ‘10 puntenplan Wonen’ 
  Het ‘10-puntenplan Wonen’ van de gemeente en dient als basis voor het woningbouw-programma van de komende jaren. Het gaat onder andere om het toepassen van groen in de wijk ter compensatie van bomenkap én van opofferen grond aan woningbouw.
 2. Realiseer levensloopbestendige woningen in het betaalbare segment
  Voor inbreiding gaan we uit van 90% levensloopbestendig, maar dan ook deel kleine levensloopbestendige woningen zodat ze ook voor kleine huishoudens/starters geschikt zijn. Het volledige programma zou onder de grens van betaalbaar moeten vallen. (€ 325.000,00).
 3. Neem de eisen over voor inrichting van de openbare ruimte uit het Programma van Eisen
  Door een verkeerskundig onderzoek moet worden aangetoond dat de capaciteit van de weg en de veiligheid bij de school is gegarandeerd. De tweede ontsluiting zou ook in hetzelfde onderzoek betrokken moeten worden nu er een voet /fietspad vanaf Wilhelminalaan op uit komt, evenals ontsluiting van langzaam verkeer aan de noordzijde van het terrein.
 4. Ontwikkel de woningbouwlocatie op een duurzame wijze
  Sluit zo veel mogelijk aan bij de eisen van de gemeente met betrekking tot duurzaam bouwen. Circulair, energie positief, klimaatadaptatie/natuur inclusief bouwen zijn hierin uitgangspunten.

Wethouder Sijmen Versluijs:
“Beuningen wil doorgroeien naar een robuuste gemeente met vitale en leefbare kernen met meer dan 30.000 inwoners. Door de vergrijzing neemt de behoefte aan woningen toe waar mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen (levensloopbestendig). Deze inbreidingslocatie in De Hoeve ligt dichter bij voorzieningen dan nieuwbouw en is daarmee geschikt voor het toevoegen van levensloopbestendige woningen, zoals woningen voor starters en woningen voor zorgbehoevende. De invulling van deze locatie met woningbouw draagt bij aan het realiseren van onze ambitie.

Participatie

De gemeente vraagt bovendien aan de ontwikkelaar om afspraken te maken over de participatie van omwonenden en belanghebbenden. We vragen de ontwikkelende partij met de omwonenden in gesprek te gaan over de plannen en dat met ons terug te koppelen. Met de nodige zorgvuldigheid zullen de plannen ontwikkeld worden en moet de belangenafweging worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad of het bestemmingsplan wordt gewijzigd voor ontwikkeling van woningbouw.

Omwonenden spraken zich eerder uit tegen woningbouw op die plek en boden een petitie aan de wethouder aan in oktober 2020. Om die reden zal de gemeente omwonenden ook zelf actief informeren met een bewonersbrief.