COVID-19 Compensatieregeling voor verenigingen en stichtingen 2021

Met de COVID-19 Compensatieregeling wil de gemeente verenigingen en stichtingen helpen die door de coronacrisis in de financiële problemen raken. We willen voorkomen dat het voortbestaan van deze verenigingen/stichtingen in gevaar komt. Het verenigingsleven is namelijk van grote waarde voor de leefbaarheid in de kernen.

Aanvragen

Wilt u een aanvraag doen voor de COVID-19 Compensatieregeling? Doe dit dan direct online. Dat kan vanaf 12 oktober 2021 tot en met 30 november 2021. 

COVID-19 Compensatieregeling aanvragen

Voorwaarden

We stellen een aantal voorwaarden aan de aanvragers die een beroep doen op het steunfonds. 

 • De COVID-19 compensatieregeling verenigingen en stichtingen 2020 is een eenmalige ondersteuning. Een organisatie of vereniging kan één aanvraag doen over het jaar 2020.
 • De subsidieverstrekking vindt plaats op basis van een verdeelsleutel. We houden daarbij rekening met factoren zoals een eigen accommodatie. Deze verenigingen/stichtingen hebben meer verliezen geleden door gemiste kantine inkomsten, gemiste verhuuropbrengsten, doorlopende vaste lasten, onderhoudskosten en meer.
 • Er geldt een subsidieplafond ter hoogte van € 71.254. We geven de subsidie uit op volgorde van ontvangst van volledige aanvragen, totdat het vastgestelde subsidieplafon van deze regeling is bereikt. 
 • De subsidiebijdrage is nooit hoger dan de geleden schade.

Meer informatie

Om uw aanvraag goed te kunnen beoordelen vragen wij u aandacht voor de volgende punten: 

 • Onderbouwing en motivering van de aanvraag
  Waarom vraagt u ondersteuning aan? Toon aan dat er financiële schade is geleden. Maak duidelijk dat de ontstane situatie alleen het gevolg is van de coronacrisis. 
 • Financiële gevolgen
  Wat is de hoogte van de geleden schade door de coronacrisis over 2021 in euro? Waaruit bestaat deze geleden schade (graag met uitgebreide toelichting)? 
 • Extra inspanningen om nadelige gevolgen coronacrisis te beperken
  Omschrijf wat u zelf met leden en vrijwilligers deed om de bestaande (financiële) situatie te voorkomen en/of op te lossen. Denk aan het verminderen van kosten, zoals:
  • verhogen of voortzetten van opbrengsten (bijvoorbeeld zo veel mogelijk laten doorbetalen van contributies, bijdragen);
  • inzet van reserves;
  • inzet andere compensatiemaatregelen.
 • Geef aan of u al een vergoeding heeft aangevraagd of dat u van plan bent om dat te doen in de toekomst (volgens de huidige regelingen). U kunt alleen een beroep doen op de COVID-19 Compensatieregeling als andere bestaande landelijke, regionale of lokale compensatiemaatregelen niet voldoende of geen oplossing bieden.
 • Als het de eerste keer is dat er een subsidieaanvraag wordt ingediend, levert de aanvrager tevens aan:
  • een actueel rekeningafschrift; 
  • de meest recente statuten (indien het een rechtspersoon betreft); 
  • actueel exemplaar van het uittreksel van de Kamer van Koophandel (indien het een rechtspersoon betreft).

Bijzonderheden

 • Na het einde van de aanvraagperiode ontvangen alle aanvragers binnen vier weken een besluit op de aanvraag.
 • Het college kan steekproefgewijs controles uitvoeren om de aanvraag te toetsen. Het college kan hiervoor documenten bij de aanvragen opvragen, zoals een jaarrekening of balans. De aanvrager verleent hier alle medewerking aan
 • U kunt bezwaar maken of beroep aantekenen tegen het besluit. 
 • U hoeft geen verantwoording af te leggen over de verleende steun.
 • Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail onze medewerkers (sport@beuningen.nl). 
 • Lees meer informatie over de COVID-19 Compensatieregeling op overheid.nl