Coronavirus

Regel uw zaken zoveel mogelijk online. Is dit niet mogelijk? Alleen dan kunt u op afspraak terecht in het gemeentehuis. Hierbij is het dragen van een mondkapje verplicht. Blijf thuis als u grieperig of verkouden bent. Informatie over het coronavirus vindt u op www.beuningen.nl/coronavirus.

Steunfonds Corona voor verenigingen en stichtingen

Met het Steunfonds Corona wil de gemeente verenigingen en stichtingen helpen die door de coronacrisis in de financiële problemen raken. We willen voorkomen dat het voortbestaan van deze verenigingen/stichtingen in gevaar komt. Het verenigingsleven is namelijk van grote waarde voor de leerbaarheid in de kernen.

Aanvragen

Wilt u een aanvraag doen voor het Steunfonds Corona 2020? Doe dit dan direct online. Dien deze aanvraag uiterlijk zondag 28 februari 2021 in.

Aanvraag Steunfonds Corona

Voorwaarden

We stellen een aantal voorwaarden aan de aanvragers die een beroep doen op het steunfonds. 

 • Het gaat om een vereniging, stichting of andere rechtspersoon zonder winstoogmerk.
 • De aanvrager is gevestigd in Beuningen en de activiteiten zijn gericht op Beuningen.
 • Het voortbestaan van de vereniging is in gevaar door financiële problemen als gevolg van de coronacrisis.
 • Het Steunfonds Corona is een eenmalige ondersteuning. Een organisatie of vereniging kan één aanvraag indienen over het jaar 2020.
 • De maximale bijdrage per aanvraag is € 15.000.

Meer informatie

Om uw aanvraag goed te kunnen beoordelen vragen wij u aandacht voor de volgende punten.

 • Bedrag ondersteuning
  Geef aan welk bedrag u nodig heeft en waarvoor u de bijdrage gaat gebruiken.
 • Noodzaak financiële ondersteuning
  Toon aan dat de financiële ondersteuning noodzakelijk is voor het voortbestaan van de organisatie. Maak duidelijk dat de ontstane situatie alleen het gevolg is van de coronacrisis. 
 • Inzicht in uw financiële situatie
  Met de jaarrekening van 2019 en de (voorlopige) jaarrekening 2020 toont u aan dat er een rendabele exploitatie is zonder de (gevolgen van de) coronacrisis. 
 • Toelichting reserves of ander voorzieningen 
  Heeft de organisatie specifieke reserves of voorzieningen voor bepaalde toekomstige uitgaven (bijvoorbeeld onderhoud aan gebouwen)? Geef dit dan aan bij de beschrijving van de financiële positie.
 • Extra inspanningen om nadelige gevolgen coronacrisis te beperken
  Omschrijf wat u zelf met leden en vrijwilligers deed om de bestaande (financiële) situatie te voorkomen en/of op te lossen. Denk aan het verminderen van kosten, zoals:
  o    verhogen of voortzetten van opbrengsten (bijvoorbeeld zo veel mogelijk laten doorbetalen van contributies, bijdragen) 
  o    inzet van reserves.
 • Inzet andere compensatiemaatregelen
  Geef aan of u al een vergoeding heeft aangevraagd of dat u van plan bent om dat te doen in de toekomst (volgens de huidige regelingen). U kunt alleen een beroep doen op het Steunfonds Corona als andere bestaande landelijke, regionale of lokale compensatiemaatregelen niet voldoende of geen oplossing bieden.

Bijzonderheden