Privacy

Voor sommige producten of diensten heeft de gemeente persoonlijke gegevens van u nodig. De gemeente Beuningen gaat hier zorgvuldig mee om.

1.Wat zijn persoonlijke gegevens?

Persoonlijke gegevens zijn gegevens die direct of via een omweg over u gaan. Er zijn verschillende soorten persoonlijke gegevens. De meest bekende gegevens zijn uw naam, adres en woonplaats. Maar ook telefoonnummers en postcodes met huisnummers zijn persoonlijke gegevens. Gevoelige gegevens als uw afkomst, godsdienst of gezondheid worden ook wel bijzondere persoonlijke gegevens genoemd. Deze gegevens worden extra beschermd.

2.Wat doet de gemeente Beuningen of het Sociaal team Beuningen met uw persoonlijke gegevens?

De gemeente of het Sociaal team heeft uw persoonlijke gegevens nodig om te bepalen of u hulp of ondersteuning krijgt. Maar ook voor de betaling zijn persoonlijke gegevens nodig. Soms bepaalt bijvoorbeeld uw huisarts of u hulp krijgt. De gemeente is dan verantwoordelijk voor de betaling en heeft ook daarvoor persoonlijke gegevens nodig. De gemeente gebruikt niet meer gegevens dan nodig is. De persoonlijke gegevens worden niet zomaar voor een ander doel gebruikt. De gemeente bewaart uw persoonlijke gegevens goed en veilig.

3.Tevredenheidsonderzoek

De gemeente is wettelijk verplicht om jaarlijks te meten hoe tevreden inwoners zijn over de hulp die zij (hebben) ontvangen. Voor dit onderzoek gebruikt de gemeente alleen de gegevens die nodig zijn om inwoners door dit onderzoek uit te kunnen nodigen. Bijvoorbeeld uw naam en adresgegevens. U hoeft niet mee te werken aan dit onderzoek.

4.Hoe is mijn privacy beschermd?

De gemeente is bij haar optreden, dus ook in het kader van de Wmo 2015, gebonden aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Deze wet biedt algemene regels over uw privacy en bepaalt bijvoorbeeld dat niet meer informatie verzameld mag worden dan noodzakelijk is en dat deze ook niet zomaar verspreid mag worden. Het medisch beroepsgeheim van artsen is geregeld in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst. Daarin is bijvoorbeeld bepaald dat de gemeente uw medisch dossier niet te zien krijgt zonder uw toestemming. Tenslotte legt de gemeente Beuningen privacyregels vast in convenanten die het optreden van het Sociaal Team Beuningen regelen.

 1. Krijgt de gemeente mijn gegevens en moet ik daar toestemming voor geven?
  De gemeente krijgt uw gegevens om voor u de juiste ondersteuning te kunnen regelen. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor een zeer beperkt aantal ambtenaren, die hiervoor gemachtigd zijn. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) en zorgkantoren sturen een overzicht van uw gegevens naar gemeenten. De gegevensoverdracht van het CIZ en zorgkantoor naar gemeenten is geregeld in de nieuwe Wmo 2015. Nadat uw gemeente uw gegevens heeft ontvangen, kan de gemeente contact met u opnemen om bijvoorbeeld te praten over uw ondersteuning.
 2. Krijgt de gemeente inzage in medische dossiers?
  Nee, de gemeente krijgt geen medische dossiers te zien. Alle artsen, ook de huisarts, hebben een medisch beroepsgeheim. De gemeente mag bijvoorbeeld alleen weten dat iemand een indicatie voor de nieuwe Wmo of Wet langdurige zorg heeft. Zijn medische gegevens nodig voor een goede beoordeling van uw ondersteuningsbehoefte? Dit mag alleen als u daarvoor toestemming geeft. Daarnaast gelden andere voorwaarden voor het uitwisselen van persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld dat het een duidelijk doel moet dienen. Voor het Sociaal Team Beuningen wordt een privacyconvenant afgesloten, waarin deze voorwaarden staan.
 3. Vraagt de gemeente toestemming om persoonlijke gegevens door te geven aan zorgverleners?
  Gemeenten zijn verantwoordelijk voor uw privacy en moeten zorgvuldig omgaan met uw gegevens. In de wet staat dat gemeenten uw gegevens alleen aan anderen mogen verstrekken wanneer u toestemming heeft gegeven. Ook moet de uitwisseling van gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun wettelijke taak. De gemeente mag uw gegevens dus alleen aan zorgaanbieders (die u ondersteuning of zorg gaan bieden) verstrekken als u toestemming daarvoor heeft gegeven. Heeft u een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan mag de gemeente uw gegevens na toestemming doorgeven aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
 4. Geeft de gemeente ook persoonlijke gegevens door aan vrijwilligers?
  Nee, de gemeente geeft geen gegevens door aan vrijwilligers.
 5. Ik heb vragen over mijn privacy en het gebruik van mijn gegevens. Bij wie kan ik terecht?
  Natuurlijk kunt u uw vraag stellen aan uw contactpersoon van de gemeente Beuningen of het Sociaal Team Beuningen. Als u het idee heeft dat de gemeente Beuningen uw gegevens niet zorgvuldig genoeg behandelt, kunt u een klacht indienen. Voor meer informatie over uw privacy of het gebruik van uw gegevens, kunt u ook contact opnemen met het College bescherming persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op www.cbpweb.nl.

 

Uitgelicht