Vluchtelingen

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft aangegeven dat de komst van het asielzoekerscentrum (azc) op het terrein Hoge Woerd niet doorgaat. De reden hiervoor is dat er op dit moment minder locaties nodig zijn omdat de instroom van asielzoekers is afgenomen. Ook geeft het COA aan dat zij zorgvuldig omgaat met gemeenschapsgeld en niet bouwt voor leegstand.

De bouwwerkzaamheden op het terrein zijn gestopt. Het college van burgemeester en wethouders hebben besloten om het terrein terug te laten brengen in haar originele staat. De kabels en leidingen zijn namelijk niet geschikt voor eventuele woningbouw in de toekomst. De toegangsweg vanaf de Goudwerf blijft wel aanwezig. De komende weken worden de bulten grond en klei alvast weggehaald.

Financiële vergoeding

Een deel van de, door de gemeente gemaakte, kosten kan de gemeente Beuningen via een regeling terugvragen bij het COA.

Kosten draagvlak (informatieavonden, communicatie met omwonenden e.d.): € 13.926,64. Deze kosten worden 100% vergoed door het COA.
Kosten haalbaarheid (grondstudies, juridische advisering e.d.): € 51.048,24. Deze kosten worden 100% vergoed door het COA.
Kosten personele inzet: € 197.453,00. Deze kosten worden voor 66% vergoed door het COA, namelijk € 131.701,15.

Gemeente Beuningen heeft geen extra personeel moeten inhuren voor de voorbereiding van het AZC. De personeelskosten zijn dus kosten die de gemeente sowieso betaald, en daarmee geen extra uitgaven. De 66% vergoeding die we hier toch voor ontvangen, zetten we daarom in voor de dekking van de resterende asbest saneringskosten (€ 32.670) en mogelijk resterende kosten voor het onderwijs.

Schaderegeling

De gemeente was met omwonenden in overleg over een schaderegeling. Nu het azc niet doorgaat, wordt deze schaderegeling niet aan de gemeenteraad voorgelegd en dus niet ingevoerd.

Onderwijs en vrijwilligers

Op basisschool de Reuzepas zouden een azc-klas en een internationale schakelklas komen. De azc-klas gaat nu niet door. Over de toekomst van de internationale schakelklas wordt nog nagedacht. De kosten van de inrichting (€ 29.800) en de inhuur van leerkrachten (€ 47.900) zijn bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen aangedragen om voor vergoeding in aanmerking te komen.
Daarnaast stonden vrijwilligers klaar om te helpen. Hen is gevraagd om alsnog te helpen, maar dan bij de integratie van vergunninghouders in onze gemeente.

Gemengde gevoelens over besluit

Het college van burgemeester en wethouders heeft gemengde gevoelens over het besluit om het azc niet door te laten gaan, maar snapt ook de overwegingen van het COA. Het is een intensief jaar geweest. Een jaar waarin inwoners via verschillende wegen aanklopten met vragen en zorgen. Het college heeft respect voor de nette omgang die verschillende inwoners in dit proces hebben laten zien. Ook was er bereidheid van velen om in onze gemeente vluchtelingen op te vangen. Wij bedanken iedereen die bij dit proces betrokken is geweest.

De toekomst

Afgelopen jaren werden we in heel Europa geconfronteerd met grote stromen vluchtelingen. Mensen die huis en haard verlaten hebben, op de vlucht voor oorlog en geweld. Het aantal vluchtelingen is helaas niet afgenomen. Maar door Europese afspraken is de instroom in Nederland wel afgenomen. Maar, niemand kan in de toekomst kijken. Gezien de ontwikkelingen in Europa blijft het onzeker welke instroom van vluchtelingen Nederland in de komende periode kan verwachten.

Een plek waar iedereen welkom is

De gemeente Beuningen blijft bij haar standpunt dat onze gemeente een plek is waar iedereen welkom is. Mocht in de toekomst de vluchtelingenstroom naar Nederland weer toenemen, dan bekijken wij opnieuw wat op dat moment de opties zijn. Ook blijven we vluchtelingen met een verblijfsvergunning huisvesten. Want iedereen heeft recht op een veilige plek om te leven.

Veelgestelde vragen en antwoorden

1. Wist het COA dit dan niet eind 2016?

De situatie ten aanzien van de instroom van asielzoekers is en blijft onzeker. Eind 2016 heeft het COA gezien de fors lagere instroom al besloten om de opvangcapaciteit landelijk gespreid met 30% af te schalen. Het COA heeft toen besloten om locaties die al in realisatie waren door te laten gaan. De lage instroom heeft zich echter ook voortgezet in de eerste maanden van 2017. Naast de lagere instroom is de uitstroom van asielzoekers hoog, omdat asielprocedures sneller worden doorlopen en vergunninghouders sneller doorstromen naar gemeenten. Gezien deze ontwikkelingen heeft het COA besloten het azc in Beuningen niet door te laten gaan.

2. Waarom wordt het azc in Beuningen niet gebruikt als reservecapaciteit?

Aangezien het azc in Beuningen nog niet gereed is, is er besloten om de werkzaamheden stop te zetten. De locatie zal dan ook niet ingezet worden als reservecapaciteit.

3. Het COA heeft een Bestuurs- en Ontwikkel/Huurovereenkomst gesloten, wat gaat hier nu mee gebeuren?

Deze is in onderling overleg op 28 maart 2017 beëindigd.

 

Uitgelicht